Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de windmolen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@windinweijerswold.nl

Over de windmolens

Wie zitten er achter de windmolens bij Weijerswold?

De initiatiefnemers van het windpark zijn energiebedrijf Pure Energie en coöperatie Windunie. Samen met een aantal grondeigenaren willen zij lokale, groene energie produceren in en voor de gemeente Coevorden.

Hoe wordt bepaald of een locatie geschikt is voor een windmolenproject?

Om te bepalen of een locatie geschikt is voor windmolens, kijkt men naar onder andere natuurwaarden, landschapswaarden, woningen in de omgeving, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen, gasleidingen, wegen, bedrijven, wettelijke normen voor geluid en slagschaduw en natuurlijk of het er voldoende waait. 

Hoeveel CO2 uitstoot wordt vermeden door de opgewekte windenergie?

De vier windmolens samen besparen naar verwachting 23.400 ton tot 29.250 ton CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan het planten van 1.170.000 tot 1.462.500 bomen.

Hoe groot zijn de windmolens?

De windmolens hebben een ashoogte van 113,5 meter en een rotordiameter van 136 meter. De tiphoogte is 181,5 meter. Het zijn windmolens van het merk Vestas en het type V136. 

 

Kernbegrippen Windmolens Pure Energie Verkleind

Hoeveel stroom wekken de windmolens op?

De vier windmolens samen wekken per jaar naar verwachting circa 48 miljoen kilowattuur (kWh) op. Dat is ongeveer 18 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Coevorden.

Draaien windmolens altijd?

Ja, in principe wel. Maar een molen staat ook wel eens stil. Bijvoorbeeld voor onderhoud of als het niet waait. Een molen wordt ook wel eens stilgezet om slagschaduw op nabijgelegen woningen te voorkomen (bij een bepaalde stand van de zon).

Waar vind ik algemene informatie over windenergie?

Algemene informatie over windenergie is te vinden op onderstaande websites:

www.windvoorjou.nl 
Op deze website van Natuur & Milieu is informatie te vinden over windenergie op land. Ook leest u hier ervaringen van mensen die in de buurt van een windpark wonen. 

www.nwea.nl 
De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) behartigt de belangen van windenergie. In de NWEA werken alle organisaties en bedrijven die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie samen.

www.windenergie.nl 
Deze site gaat over windenergie op land. De site richt zich speciaal op professionals, dus iedereen die beroepshalve te maken heeft met windenergie.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. De aanmeldlink vind u onderaan deze pagina. Of bekijk regelmatig onze website.

Procedure

Hoe verloopt de procedure voor deze besluitvorming?

De procedure voor het windpark is afgerond. De gemeente Coevorden heeft het bestemmingsplan gewijzigd en de omgevingsvergunningen verleend. Het windpark is inmiddels gebouwd. 

Participatie en planschade

Wat houdt participatie in?

Participatie is van groot belang in windmolenprojecten. Mensen willen betrokken worden bij het project en meedelen in de opbrengsten van windenergie. Voor Windpark Weijerswold is er overleg gevoerd tussen het bewonersplatform en de initiatiefnemers om dit concreet te maken. Dat heeft geleid tot afspraken die zijn vastgelegd in een eenzijdige ongerichte rechtshandeling. Dit document vindt u hier.

Is er meer informatie over het planschadeaanbod aan omwonenden?

Omwonenden hebben van ons een aanbod gekregen voor het vergoeden van planschade of hebben van ons bericht gekregen dat zij geen aanbod hiervoor krijgen. In dit document staan mogelijke vragen die omwonenden hierover kunnen hebben met daaronder antwoorden. 

Wie nog aanvullende vragen heeft, kan deze aan ons mailen via info@windinweijerswold.nl

Hoe kan ik planschade verhalen?

De juridische grondslag voor planschade is artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening. De procedure voor het vragen van planschade, de schade zoals waardedaling van woningen, is gekoppeld aan de ruimtelijke besluitvorming. Op grond van deze besluitvorming wordt de realisatie van windmolens mogelijk gemaakt. Als dit tot planschade leidt kan een planschadeverzoek worden ingediend bij de overheid die het besluit heeft genomen door middel van een schriftelijk verzoek. Dit verzoek kan worden ingediend tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de plan maatregel.

Gevolgen van windmolens

Hoe zit het met het geluid?

De draaiende rotorbladen en de bewegende delen van een windmolen, zoals de tandwielen, maken geluid. Dit geluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Dit is bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen.

Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden zijn wettelijke normen opgesteld. Als grens voor het geluid van windmolens is een jaargemiddelde waarde van maximaal 47 dB Lden vastgelegd. Deze waarde geldt op de gevel van geluidsgevoelige objecten, zoals woningen. Windpark Weijerswold zal voldoen aan deze geluidsnorm.

Meer daarover leest u in het bestemmingsplan, op pagina 16, 17 en 18. Klik daarvoor hier.

Hoe zit het met slagschaduw?

Met slagschaduw wordt de schaduw bedoeld die de wieken van de molen kunnen veroorzaken. Dit doet zich vooral voor als de zon laag staat.

 

Voor Windpark Weijerswold is besloten dat de windmolens zo worden ingesteld dat in de exploitatiefase de windmolens zo min mogelijk slagschaduwhinder veroorzaken in de omgeving. Om dat voor elkaar te krijgen, worden de windmolens vaker stilgezet.

 

In de vergunning voor het windpark is vastgelegd dat de vier windmolens samen maximaal 5 uur en 40 minuten slagschaduw per gemiddeld jaar mogen veroorzaken op bijvoorbeeld een woning van derden. Om die norm niet te overschrijven, is het nodig om de windmolens gedurende het jaar af en toe stil te zetten. Windpark Weijerswold kiest ervoor om verder te gaan dan deze eis in de vergunning. De windmolens worden zo ingesteld dat de hoeveelheid slagschaduw op woningen in de omgeving zo dicht mogelijk bij nul uur per jaar komt.

 

Er kan niet worden gegarandeerd dat omwonenden tijdens de exploitatiefase nooit slagschaduw ervaren. De windmolens worden zo ingesteld dat ze weten wanneer ze een woning met slagschaduw kunnen raken. Een windmolen heeft korte tijd nodig om te stoppen met draaien: hij staat nooit in één keer stil. Daar is het mogelijk dat de windmolens af en toe slagschaduw veroorzaken. Daarom wordt toegezegd dat de windmolens in de exploitatiefase zo min mogelijk slagschaduw veroorzaken met maximaal één uur per woning van derden per jaar.

Zijn windmolens goed voor de werkgelegenheid?

De plaatsing van windmolens heeft een positief effect op de werkgelegenheid. Tijdens de bouw worden veelal lokale aannemers ingezet voor bijvoorbeeld de realisatie van civiele werken (kraanopstelplaatsen, wegen) of fundatiewerk. In de beheerfase zijn monteurs vereist voor het onderhoud van de windmolens. Om stilstand tot een minimum te beperken worden vaak lokaal monteurs geworven omdat deze snel beschikbaar zijn in geval van storingen.